Het is verboden…

Alle inheemse vogels, hun nesten en eieren zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Het is verboden om vogels te vangen, doden of verstoren, maar ook om hun nesten en eieren te beschadigen. Dit geldt voor de vogels in de stad net zo goed als voor vogels op het platteland en in natuurgebieden. Nesten van inheemse vogelsoorten zijn gedurende de broedperiode beschermd. Buiten het broedseizoen geldt de bescherming alleen voor vogels met jaarrond beschermde nesten.

Dit valt te lezen op de site van Vogelbescherming Nederland en biedt handvatten omtrent het wel of niet snoeien tijdens het broedseizoen van diverse soorten vogels. Vogels en daarmee de nesten en de eieren zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming en stelt dat er binnen het broedseizoen geen snoei-werkzaamheden mogen plaatsvinden als daardoor het broeden verstoord kan worden. Zelfs het verstoren van de broedende vogels door bijvoorbeeld geluidsoverlast kan al als een overtreding van eerder genoemde wet gezien worden.

Via Vogelbescherming Nederland leest u alles over het snoeien tijdens het broedseizoen.