Gebruikersvoorwaarden

Op de toegang tot onze website en het gebruik ervan zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, alsmede alle van toepassing zijnde wetten. Door gebruik te maken van onze website gaat u, zonder beperking of voorbehoud, akkoord met deze voorwaarden.

  1. De informatie op onze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
  2. Het is niet toegestaan de inhoud van onze website, waaronder de tekst, afbeeldingen, (eventuele) audio en video, te distribueren, te wijzigen, te verzenden, opnieuw te gebruiken of opnieuw te posten dan wel voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van ATV Essesteijn. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op onze website ziet of leest auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders bepaald. ATV Essesteijn garandeert noch verklaart dat het gebruik van op deze website weergegeven informatie niet leidt tot schending van rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan ATV Essesteijn.
  3. Met uitzondering van voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie voor of recht in enig auteursrecht van ATV Essesteijn of van enige lid verleend of toegekend.
  4. ATV Essesteijn zet zich in voor nauwkeurige en actuele informatieverstrekking op haar website, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de website, die ‘in huidige staat’ wordt aangeboden. ATV Essesteijn aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van deze website of de inhoud daarvan. ATV Essesteijn is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, tijdloosheid of uitvoerigheid van de informatie op de website. Voorts aanvaardt ATV Essesteijn geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het bladeren op deze website dan wel het downloaden van enige informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website. ATV Essesteijn of de beheerders van deze website behoudt zich het recht voor enige of alle functies van haar website te onderbreken of te beëindigen. Het ATV Essesteijn webteam, dat deze website beheert, aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van haar site, ongeacht of zulks het gevolg is van handelingen dan wel nalatigheden van een handelen van het webteam of enig andere instantie.
  5. Alle informatie die per e-mail of anderszins naar de website of de beheerders wordt verzonden, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, wordt en zal worden beschouwd als niet-confidentiële informatie waarop geen eigendom rust. Alles wat u verzendt of post, wordt eigendom van ATV Essesteijn en kan voor alle doeleinden worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het reproduceren, openbaarmaken, verzenden, publiceren, uitzenden en posten. Voorts staat het ATV Essesteijn vrij alle door u naar de website gezonden ideeën, concepten, knowhow of technieken voor allerlei doeleinden te gebruiken.
  6. In de Informatie kunnen typografische fouten voorkomen. ATV Essesteijn behoudt zich het recht voor de Informatie te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.
  7. Aangezien ATV Essesteijn generlei aan deze website gekoppelde sites beheert of onderschrijft en aangezien ATV Essesteijn generlei aan deze website gekoppelde sites heeft beoordeeld, is ATV Essesteijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige pagina buiten deze website of enige andere aan deze website gekoppelde website. Het aanklikken van koppelingen naar pagina’s buiten deze website of naar andere sites geschiedt op eigen risico en zonder toestemming van ATV Essesteijn. Bij gebruikmaking van dergelijke koppelingen zijn de juridische verklaring en het privacybeleid van de gekoppelde site van toepassing, die mogelijkerwijs afwijken van die van ATV Essesteijn.
  8. Hoewel ATV Essesteijn incidenteel discussies, chats, geposte berichten, verzendingen, bulletin boards en dergelijke op deze website volgt of beoordeelt, is ATV Essesteijn daartoe niet gehouden en aanvaardt ATV Essesteijn geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van enigerlei locatie noch voor enig(e) fout, smaad, laster, nalatigheid, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen dergelijke locaties op de website. Niet toegestaan is het posten of verzenden van enige onwettige, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie dan wel enige informatie die tot gedrag kan leiden of aanzetten dat kan worden aangemerkt als een misdaad, tot wettelijke aansprakelijkheid kan leiden of anderszins tot overtreding van enige wet kan leiden. ATV Essesteijn zal volledige medewerking verlenen aan enige vervolgende instantie of enig rechterlijk bevel uit hoofde waarvan ATV Essesteijn wordt verzocht of bevolen de identiteit bekend te maken van eenieder die dergelijke informatie post.
  9. ATV Esesteijn en/of de beheerders behouden zich het recht voor de website zonder enige opgaaf van redenen te wijzigen, functionaliteiten aan te passen of voor kortere of langere tijd op te heffen.
  10. ATV Essesteijn kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door dit geposte bericht bij te werken. Aangezien dergelijke herzieningen bindend zijn, dient u deze pagina periodiek te bezoeken en de dan geldende bindende voorwaarden na te lezen.