Huishoudelijk reglement

Deze versie van het huishoudelijk reglement is enkel en alleen bedoeld als leesversie met diverse verwijzingen voor de website van ATV Essesteijn. Het origineel kunt u via de link onder aan deze pagina downloaden en/of lezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ATV- ESSESTEIJN 2013
Aangepast in juli 2022


Artikel 1. Jaarlijkse financiële en andere verplichtingen van de leden en hun rechten.

 1. De contributie.
  • a: Onder de contributie wordt een totaalbedrag verstaan voor het functioneren van de vereniging, samen met de contributie voor het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen Nederland, A.V.V.N.
  • b: De contributie voor het A.V.V.N. wordt door hen vastgesteld en aan de leden doorberekend.
  • c: Voor het overige wordt de hoogte van de contributie elk jaar in de algemene vergadering vastgesteld.
 2. De huur van het tuincomplex.
  • De huur van het tuincomplex wordt door de verhuurder bepaald en aan de leden doorberekend.
 3. De exploitatiekosten.
  • De exploitatiekosten worden elk jaar in de algemene vergadering vastgesteld, maken deel uit van de begroting en worden hoofdelijk omgeslagen over de leden.
 4. De rekening.
  1. Jaarlijks terugkerende kosten:
   • Huur.
   • Contributie.
   • Verzekeringen.
   • Onderhoud.
   • Onroerende zaak belastingen.
   • Hoogheemraadschap.
   • Kosten Nutsvoorzieningen.
  2. Deze posten worden in twee halfjaarlijkse termijnen geïnd: een voorschot à € 300,-, te betalen voor 1 februari en de definitieve nota, te betalen voor 1 juli met aftrek van het reeds betaalde voorschot, te voldoen op de bankrekening van de vereniging.
  3. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Andere verplichtingen.
  • a: De leden zijn gehouden tot naleving van wat in de statuten, het huishoudelijk reglement en het tuinreglement is bepaald, als mede tot naleving van de besluiten van de algemene vergadering.
  • b: Als het bestuur van de vereniging, aan haar leden boetes heeft opgelegd ter zake van het niet nakomen van wat in het vorige lid is bepaald, dienen deze boetes aan de penningmeester te worden betaald binnen zes weken na schriftelijke kennisgeving.
 6. Rechten.
  • a: De leden en hun partners hebben recht van toegang tot de ledenvergadering en zij hebben actief en passief kiesrecht. Er kan bij stemming slechts 1 stem per tuin worden uitgebracht.
  • b: Voor alle vergaderingen van de vereniging, waarvan een lid deel uitmaakt, is het desbetreffende lid schriftelijk te machtigen tot het uitbrengen van een stem namens een ander lid.

Artikel 2. Verenigingsorganen.

 1. Alle commissies van de vereniging zijn in financieel opzicht verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 2. De verslagen van de commissies maken deel uit van het jaarverslag van het bestuur, die in de algemene vergadering worden behandeld.
 3. Het beheer van de kantine mag niet in strijd zijn met de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 3. Het bestuur, algemeen: taken, bevoegdheden en werkwijze.

 1. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in hun vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
 2. Van de instelling van verenigingscommissies en de aan deze commissies verstrekte opdrachten legt het bestuur rekening en verantwoording af in de eerste daarop volgende algemene vergadering.
 3. Het bestuur houdt van de vereniging de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel bij, evenals de ter neerlegging van een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende statuten ten kantore van dat register.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor, dat in genoemd register steeds worden
 5. ingeschreven:
  • -de naam, de voornamen en de woonplaats van alle leden van het bestuur;
  • -de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of samen met een of meer andere leden te vertegenwoordigen.

Artikel 4. Bestuur, taken en bevoegdheden van de leden afzonderlijk.

 1. De voorzitter.
  • a: De voorzitter zit de vergadering van het bestuur en de algemene vergadering voor.
  • b: De voorzitter ziet erop toe, dat genomen besluiten schriftelijk worden vastgelegd onder vermelding van de stemuitslag.
 2. De secretaris.
  • a: De secretaris voert alle correspondentie namens het bestuur.
  • b: De secretaris roept het bestuur schriftelijk bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.c: De secretaris is belast met de zorg voor de notulen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering, houdt aantekening van alle inkomende en uitgaande stukken, beheert het archief van de vereniging en draagt er zorg voor dat de stukken ervan tenminste tien jaar bewaard worden.
  • d: De secretaris houdt de ledenlijst bij, noteert de mutaties daarin en houdt daartoe contact met het A.V.V.N.
  • e: De secretaris draagt zorg voor het jaarverslag van de vereniging.
 3. De penningmeester.
  • a: De penningmeester is belast met het beheer van de financiële middelen van de vereniging en stelt het financieel verslag van de vereniging samen voor de algemene vergadering.
  • b: De penningmeester maakt een verantwoording op als betrokkene tussentijds aftreedt en het bestuur verzoekt de kascontrolecommissie om controle daarvan.
  • c: Het verslag van deze controle wordt aan het bestuur gezonden en door het bestuur ter kennis gebracht aan de algemene vergadering.

Artikel 5. De vergadering.

 1. Een algemene vergadering wordt zo vaak belegd als het bestuur dat nodigt acht, maar ten minste eenmaal per jaar.
 2. Andere vergaderingen van de vereniging worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen tussen aankondiging/distributie van agenda met vergaderstukken en de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Het bestuur is verplicht een vergadering te beleggen binnen twee maanden nadat ten minste ééntiende gedeelte van de leden van de vereniging daarom schriftelijk heeft verzocht.
 4. Als het bestuur niet binnen een maand een vergadering als bedoel in het derde lid heeft uitgeschreven, zijn die leden gerechtigd, met inachtneming van de daarvoor gestelde termijnen, zelf een vergadering te beleggen en kunnen zij andere dan leden van het bestuur met de leiding van de vergadering belasten.

Artikel 6. Kantine

 1. Op doordeweekse dagen is om 10.00 uur koffie en thee te verkrijgen,
 2. Vanaf 31 maart tot 1 november wordt er op zaterdagen om 10.00 uur koffie en thee (met een koekje) geschonken. Er kunnen tosti’s, diverse broodjes en bapao’s worden besteld voor de lunch van 12.00 uur.
 3. Jaarlijks heeft elk tuinlid een kantine schoonmaakbeurt van 1 week, volgens rooster.
 4. De kantine is per dagdeel te huur, Informatie hierover bij het bestuur.

Artikel 7. Complexonderhoud

 1. De verplichte werkzaamheden aan het tuincomplex vinden plaats op zaterdagen tussen 1 mrt. tot 1 nov. van 9.00 tot 12.00 uur en worden volgens een rooster vastgesteld. De werkers krijgen in de pauze van 10.00 tot 10.30 gratis koffie of thee.
 2. Leden die verhinderd zijn kunnen in overleg met de coördinator op een ander tijdstip hun verplichting nakomen.
 3. M.b.t. het kantinecomplex heeft Ieder lid een jaarlijkse schoonmaakbeurt van een week (zie: “Kantine schoonmaak”).
 4. Een lid zich voor zijn verplichte werkzaamheden laten vervangen als hij de coördinator algemeen werk daarvan tijdig in kennis stelt.
 5. Bij het niet nakomen van een van deze verplichting treden de volgende maatregelen in werking:
  • 1e verzuim: waarschuwing en inhaalbeurt,
  • 2e verzuim: inhaalbeurt en € 25,00 boete,
  • 3e verzuim: inhaalbeurt en € 50,00 boete.
  • Daarna wordt de procedure tot beëindiging van het lidmaatschap opgestart.

Artikel 8. Het tuinreglement.

 1. Het tuinreglement bevat tenminste bepalingen aangaande:
  • a: het onderhoud van de tuinen en de zich daarop bevindende onroerende goederen;
  • b: de plicht tot herbouw als een huisje door wat voor oorzaak ook niet meer aan zijn doel kan beantwoorden;
  • c: de beveiliging van het tuincomplex;
  • d: het onderhoud van het tuincomplex, sloten, beschoeiingen, taluds, paden en algemene voorzieningen;
  • e: opstelling en gebruik van flessengas;
  • f: een uitdrukkelijk verbod tot het gebruik van autogastanks;
  • g: een uitdrukkelijk verbod tot het houden van huisdieren op het complex met uitzondering van bijen, anders dan op een eventueel aanwezige kinderboerderij;
  • h: het al dan niet toelaten van gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • i: algemene werkzaamheden en toiletbeurten;
  • j: kantine beheer en schoonhouden van de kantine.
 2. De algemene vergadering stelt het reglement vast en treedt in werking drie maanden na de vaststelling.

Artikel 9. Verzekeringen.

 1. Het A.V.V.N. sluit ten behoeve van de vereniging als geheel en de leden van de vereniging afzonderlijk een collectieve verzekering ter dekking van schades, die door de vereniging of een of meer leden afzonderlijk aan een of meer andere leden of aan derden –of aan hun goederen- zouden kunnen worden toegebracht en waarvoor de vereniging binnen wettelijk kader aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.
 2. Het bestuur sluit een collectieve verzekering ten behoeve van de vereniging van de vereniging ter dekking van schades, het milieu van tuincomplex toegebracht door willekeurig welke handeling van de vereniging, bestuur en van de leden van de vereniging ook, waarvoor de vereniging aansprakelijk kan worden gesteld.
 3. De premies voor de onder het eerste en tweede lid genoemde verzekering worden hoofdelijk omgeslagen over alle leden.
 4. Individuele leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor door eigenmachtig handelen veroorzaakte schades. Het bestuur kan in geval van schades aan het milieudesbetreffende leden aansprakelijk stellen.
 5. De gebouwen die eigendom zijn van de vereniging zijn deugdelijk verzekerd tegen ten minste brand- en stormschade. Nalatigheid in deze komt geheel voor rekening van het bestuur.
 6. Huisjes en huisjes met bergkast op het complex zijn, evenals bijbehorende pergola’s en windschermen, op kosten van de desbetreffende leden, deugdelijk verzekerd tegen ten minste brand- en stormschade.

Artikel 10. Beëindiging lidmaatschap / financiële verplichtingen.

 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap terwijl een tuin van de vereniging werd gebruikt met daarop een of meer onroerende goederen zoals omschreven in artikel 14 van dit reglement, blijven ook de verzekering en onderhoud van deze onroerende goederen voor rekening van de laatste eigenaar tot het ogenblik dat de nieuwe gebruiker deze onroerende goederen in eigendom overneemt.
 2. De tuin, dient bij beëindiging van het lidmaatschap in zodanige staat te worden achtergelaten, dat deze weer voor een nieuwe gebruiker beschikbaar is.
 3. Indien de beëindiging van het lidmaatschap geschiedt in de vorm van een royement/ontzegging als bedoeld in artikel 7.5 van de Statuten, kan een partner of gezinslid geen aanspraak maken op voortzetting van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 7.7 van de Statuten.

Artikel 11. Overdracht van tuinen.

 1. De vereniging houdt een wachtlijst aan voor mensen die in aanmerking willen komen voor een tuin, voor zover er geen tuin beschikbaar is op dat moment.
 2. Voor een plaats op deze wachtlijst wordt jaarlijks inschrijfgeld in rekening gebracht. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering.
 3. De wachtlijst heeft een maximum van 15 kandidaten.
 4. Tuinen kunnen uitsluitend en met inachtneming van de wachtlijst aan leden in gebruik worden gegeven ten bewijze waarvan de nieuwe gebruiker een op schrift gesteld gebruikerscontract ontvangt en door beide partijen is ondertekend.
 5. De tuin mag door de nieuwe gebruiker worden betrokken als:
  • a: het verschuldigde entreegeld en althans de helft van de contributie voor hetkomende boekjaar is voldaan;
  • b: de voor de overgenomen zaken als omschreven in artikel 8 van dit reglement overeengekomen vergoeding geheel is betaald.
 6. Als een lid zijn tuin wenst te ruilen met een andere op het tuincomplex vrijgekomen tuin, heeft dat lid voorrang boven een lid op de wachtlijst als betrokkene deze wens tijdig schriftelijk aan het bestuur bekend maakt.

Artikel 12. ONROERENDE EN ROERENDE Zaken – omschrijving/aanduiding.

 1. Onroerende zaken betreffen:
  • a: een huisje;
  • b: een huisje met aangebouwde bergkast;
  • c: een kas;
  • d: een schuurtje
  • e: de fundering van de hierboven genoemde zaken;
  • f: windschermen, pergola’s en raamuitzetters, verbonden aan hierboven genoemde zaken, voor zover de verwijdering ervan schade van betekenis kan doen ontstaan;
  • g: de inboedel van de hierboven genoemde zaken, voor zover verwijdering ervan schade van betekenis zou veroorzaken;
  • h: bomen en struiken, voor zover deze niet als halfstruiken of vaste planten te beschouwen zijn.
 2. Roerende zaken betreffen;
  • a: overige kasjes, windschermen, pergola’s en raamuitzetters;
  • b: overige inboedel;
  • c: overige beplanting;
  • d; alle overige zaken, zoals platglas, gereedschapsbergingen, gereedschappen, terrasjes, tegels, tonnen en mest.

Artikel 13. ONROERENDE EN ROERENDE Zaken – taxatie/afhandeling.

Alle in artikel 12 bedoelde zaken kunnen naar keuze van de meest belanghebbende van eigenaar wisselen na:

 1. Tussenkomst van een door het bestuur in te stellen taxatiecommissie.
  Daarbij is bepaald dat:
  • a: nieuwe leden een entreegeld betalen, bevattende: taxatie kosten, administratiekosten , sleutelgeld en dergelijke, waarvan de hoogte door de ledenvergadering wordt vastgesteld. De koper van het tuinhuis heeft de plicht de in het taxatie rapport genoemde gebreken binnen 1 jaar te verbeteren.
  • b: bedoelde commissie onroerende zaken als aangeduid in artikel 10 taxeert;
  • c: taxatie door bedoelde commissie plaats vindt in overeenstemming met de procedure en uitgangspunten, gehanteerd door de makelaar, hierna bedoeld;
   d: bij een geschil over de taxatie-uitkomst, zoals deze is verkregen door de taxatiecommissie, is tussenkomst van de hierna bedoelde makelaar verplicht. De kosten hiervan worden gedragen door degene, die de juistheid van de taxatieuitkomst betwist.
 2. Tussenkomst van een makelaar, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars, op verzoek van de eigenaar van de onroerende en roerende zaken en/of de nieuwe gebruiker. De kosten hiervan worden gedragen door de opdrachtgever(s).
 3. Alle taxaties vinden plaats op basis van de reële economische waarde. Meer dan het door middel van taxatie vastgestelde bedrag mag het getaxeerde niet opbrengen.
 4. Zowel koper, verkoper als bestuur ontvangen in geval van taxatie een kopie van het taxatierapport.
 5. De financiële afwikkeling ten aanzien van overgenomen zaken vindt als volgt plaats:
  • a: als koper en verkoper het, na taxatie, samen eens zijn geworden, ontvangt de koper na betaling van het verschuldigde bedrag, van het bestuur schriftelijk mededeling aangaande de datum waarop en de voorwaarden waaronder de tuin in gebruik kan worden genomen.
  • b:de verkoper ontvangt het door de nieuwe eigenaar hierboven bedoelde bedrag, verminderd met eventueel verschuldigde kosten en andere nog openstaande vorderingen, door tussenkomst van het bestuur.

Artikel 14. Onroerende zaken – nadere bepalingen.

 1. Een lid dat van de vereniging een tuin in gebruik heeft, wordt geacht de op de tuin aanwezige onroerende zaken in volledig eigendom te bezitten.
 2. Deze onroerende zaken strekken volledig tot onderpand van de financiële verplichtingen die een lid nog tegenover de vereniging heeft op het moment dat:
  • -het lid het lidmaatschap opzegt;
  • -het lidmaatschap eindigt als gevolg van overlijden;
  • -het lidmaatschap door de vereniging wordt opgezegd;
  • -het lid wordt ontzet uit het lidmaatschap.
 3. In geval van opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap, kan het bestuur het desbetreffende lid verplichten de roerende en onroerende zaken als omschreven in artikel 10 van dit reglement, binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn van de tuin te verwijderen. Daarvan doet het bestuur de betrokkene schriftelijk mededeling.
 4. Als de betrokkene niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan het verzoek van het bestuur heeft voldaan, is het bestuur bevoegd deze roerende en onroerende zaken voor zijn rekening en op zijn risico op een door het bestuur te bepalen plaats op te (laten) slaan. Daarvan doet het bestuur de betrokkene schriftelijk mededeling.
 5. Als bedoelde roerende en onroerende zaken niet binnen een termijn van twee maanden nadien door de betrokkene in eigen beheer zijn overgenomen, vervallen deze roerende en onroerende zaken aan de vereniging, waar het lid een tuin in gebruik had.
 6. In geval een tuin op een door de vereniging gehuurd tuincomplex binnen twee maanden na schriftelijke opzegging door een lid, niet aan een ander lid van de vereniging in gebruik kan worden gegeven, worden de bepalingen in de punten 3, 4 en 5 van dit artikel voor deze persoon eveneens van kracht.
 7. Wat in het voorgaande punt is bepaald, geldt niet als de betrokkene, die zelf het lidmaatschap heeft opgezegd, met het bestuur een overeenkomst kan sluiten, die niet in strijd is met de wet en/of de statuten.

Artikel 15. Rechtspraak en geschillen.

 1. De in dit artikel bedoelde bindend advies of bemiddeling is van toepassing op alle leden van de vereniging.
 2. In geval van een overtreding van de statuten, van een reglement en/of van een besluit is er sprake van een overtreding en is het bepaalde in het artikel 7 in de statuten van toepassing.
 3. Geschillen tussen leden welke samenhangen met of voortvloeien uit de doelstelling van de vereniging worden naar keuze van betrokken beslecht door:
  • a. bindend advies volgens het Reglement Conflictbeslechting van het AVVN;
  • b. bemiddeling volgens het Reglement Conflictbeslechting van het AVVN.
 4. Indien volgens een lid zich een geschil voordoet, komt hij met de andere betrokkene(n) tot overeenstemming over een in lid 3 vermelde wijze van geschillenbeslechting. Betrokkenen doen hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur van het AVVN die het geschil in behandeling neemt met inachtneming van het toepasselijke reglement. De toepasselijkheid van het genoemde reglement van het AVVN gelden voor de leden als een verplichting die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeit. De leden die bij het geschil zijn betrokken verklaren uitdrukkelijk het toepasselijke reglement van het AVVN op hen van toepassing en verklaren bedoeld reglement na te leven en zich daarbij te richten naar de aanwijzingen die door de directeur van het AVVN of de met onderscheidenlijk bindend advies of bemiddeling belaste personen aan hen worden gegeven.
 5. Een overtreding van een in lid 3 genoemd reglement levert een overtreding op in de zin van id 2 en kan met inachtneming van het bepaalde in lid 7 worden gestraft.
 6. Geschillen tussen de vereniging en een lid kunnen alleen aan bemiddeling, zoals bedoeld in lid 3 onder b. worden onderworpen, voor zover geen inbreuk wordt gemaakt op de wet, de statuten, een reglement of op een besluit van een orgaan van de vereniging.
 7. Het in lid 3 genoemde reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het AVVN. Een wijziging in een in lid 3 genoemd reglement treedt in werking op de datum die is bepaald door het daartoe bevoegde orgaan van het AVVN.

Artikel 16. Opheffen van de vereniging.

 1. De vereniging kan worden opgeheven als het desbetreffende huurcontract daarin voorziet. De afwikkeling daarvan en de eventuele vergoeding van onroerende zaken en schades door de vereniging alsook van haar individuele leden, vindt plaats conform genoemd huurcontract.
 2. De vereniging kan worden opgeheven bij besluit van de algemene vergadering. De leden van de opgeheven vereniging blijven alsdan ten aanzien van de bij hen in gebruik zijnde opstallen en gewassen dezelfde rechten uitoefenen als ware de vereniging niet opgeheven, met dien verstande, dat het recht van opstal komt te vervallen.
 3. a: In bovengenoemde twee gevallen van opheffing van de vereniging is het bestuur belast met het toezicht op de vereffening:
  b: Het bestuur kan met goedkeuring van de algemene vergadering externe deskundigen met bedoeld toezicht belasten.

Artikel 17. Slotbepaling.

In spoedeisende gevallen, waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en/of tuinreglement niet voorzien, beslist het bestuur.