Tuinreglement

Deze versie van het tuinreglement is enkel en alleen bedoeld als leesversie met diverse verwijzingen voor de website van ATV Essesteijn. Het origineel kunt u via de link onder aan deze pagina downloaden en/of lezen.

Versie juli 2022

Het tuinreglement is bedoeld om het tuinplezier van alle leden te waarborgen. Als een van de leden zich niet aan de regels houdt is de kans groot dat dat ten koste gaat van het tuinplezier van andere leden. Als de daardoor gedupeerde tuinleden of de Tuincontrolecommissie de overtreder niet kan overtuigen zijn gedrag overeenkomstig de regels aan te passen, is het bestuur gerechtigd de procedure tot beëindiging van het lidmaatschap op te starten.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Officiële communicatie tussen leden en bestuur geschiedt per e-mail, of per brief in de tuinbrievenbus.
 2. . Het parkeerterrein is uitsluitend bedoeld voor auto’s en motoren.
 3. Op het park dienen auto’s stapvoets te rijden en na het laden of lossen direct te worden verwijderd.
 4. Voetgangers hebben voorrang.
 5. Honden moeten zijn aangelijnd en mogen geen overlast veroorzaken (blaffen) of het complex bevuilen.
 6. Bijen mogen onder voorwaarden van het bestuur worden gehouden.
 7. Tijdens het sproeien dient u aanwezig te zijn op de tuin. Na het sproeien dient de sproeileiding te worden afgesloten en de slang te worden losgekoppeld.
 8. Voor reparaties aan elektriciteitsaansluitpunten, sproei- en waterleidingen enz.: zie “Contactlijst” op het informatiebord in de kantine.
 9. Elektriciteit mag uitsluitend worden gebruikt voor tuingerelateerde werkzaamheden.
 10. De op het parkeerterrein of op het hoofdpad gestorte mest, aarde e.d. dient binnen 24 uur na storting te zijn afgevoerd.
 11. Kruiwagens en ander voor algemeen gebruik beschikbaar gereedschap moeten na gebruik schoon en heel worden teruggezet. Beschadigingen dienen aan de verantwoordelijke (zie contactlijst) te worden gemeld.
 12. De aanhangwagen, de hakselaar en de frees zijn te huur voor € 5 en € 3 per dagdeel.
 13. Na betreden of vertrek dient het toegangshek te worden afgesloten.
 14. Van 1 april t./m. 31 augustus moet de kantine (incl. de ramen) om 20.00 uur worden afgesloten. Van 1 september t./m. 31 maart is dat om 17.00 uur.
 15. De mededelingenborden in de kantine zijn bestemd voor roosters voor werkbeurten, schoonmaak- en kantinediensten, de samenstelling en mededelingen van het bestuur, familieberichten (te koop aangeboden spullen moeten voorzien zijn van een dag-datum en worden na 14 dagen verwijderd).
 16. Opzegging geschiedt door de secretaris hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 17. Alle transacties bij koop- en verkoop van bouwsels dienen via de penningmeester te worden afgehandeld.
 18. Het vertrekkende lid dient zijn tuin schoon en opgeruimd achter te laten. Is dat niet gebeurd, dan worden de kosten die daarvoor worden gemaakt, plus achterstallige betalingen, verrekend met de verkoopsom van bouwsels en/of beplanting.
 19. Nieuwe leden betalen € 10,00 voor sleutels van het hek en de kantine. Dit is inbegrepen in het entreegeld voor nieuwe tuinleden.
 20. Voor de verkoop dienen ‘gedoogde’ schuttingen en bouwsels door de verkoper te worden verwijderd door de verkoper.
 21. Tuinders dienen kruipend en bloeiend onkruid uit hun tuin te verwijderen om overlast naar buren te voorkomen.
 22. Beplanting dient tenminste 50 cm vanaf de erfgrens te worden geplant. Heggen mogen niet hoger zijn dan 1.80 m.
 23. Binnen de belemmeringlijn van Tennet (27,50 meter uit het hart van de hoogspanningsverbinding). mogen geen bomen staan die hoger zijn dan 6 meter en op de tuinen daarbuiten niet hoger dan 4 meter.
 24. De tuinders langs het hoofdpad zijn verplicht de aangrenzende strook te onderhouden.
 25. Leden dienen de zijkanten langs het pad, grenzend aan hun tuin, te onderhouden.
 26. Deze paden dienen een vrije doorgang te hebben van tenminste 1 meter, i.v.m. toegang van hulpdiensten.
 27. Het gebruik van luidruchtige tuin gerelateerde apparatuur dient beperkt te blijven.
 28. De grasstrook langs de slootkanten dient in takt te blijven en mag niet worden betegeld. De randen van de beschoeiing dienen vrij te worden gehouden van begroeiing.
 29. Sloten dienen ontdaan te worden van zwerfvuil en beplanting die de doorstroming belemmert.
 30. Voor de opslag van bagger is het van belang dat langs de hoofdsloot een strook van 1 meter breed beschikbaar blijft.  De sloten dienen op de door het Hoogheemraadschap Delfland voorgeschreven diepte te worden gehouden en te voldoen aan de eisen van de jaarlijkse schouw. Een eventueel opgelegde boete wordt verhaald op de betrokken tuinder.
 31. Op zaterdagen tijdens het algemeen werk en op afspraak met de coördinator algemeen werk, is de hakselaar te gebruiken om snoeihout te verwerken.

ARTIKEL 2: HET IS NIET TOEGESTAAN

 1. ongevraagd andermans tuin te betreden (dit verbod geldt niet voor leden van de tuincontrole commissie en bestuursleden, mits daarvan twee leden gezamenlijk optreden).
 2. koopwaar uit te venten.
 3. in het kantinegebouw te roken.
 4. het parkeerterrein als speelplaats te gebruiken.
 5. op het parkeerterrein auto’s te wassen, reparatiewerkzaamheden te verrichten of caravans/aanhangers te stallen.
 6. andere dieren dan bijen op het terrein te houden.
 7. leidingwater als sproeiwater te gebruiken.
 8. wijzigingen of reparaties aan elektriciteitsaansluitpunten, sproei- en waterleidingen aan te brengen.
 9. grof vuil, glas en andere materialen op het complex op te slaan.
 10. audioapparatuur, hoorbaar voor anderen, te gebruiken of ander geluidsoverlast te veroorzaken.
 11. tuinafval, hout e.d. te verbranden.
 12. in het tuinhuisje te overnachten.
 13. tuingrenzen te veranderen.
 14. cannabis, wiet, hasj en andere verdovende middelen te telen of te verhandelen.
 15. in de strook binnen 1 m. langs het hoofdpad palen te slaan en diep wortelende bomen te plaatsen (i.v.m. leidingen eronder!).
 16. chemische of andere middelen die de bodem of het grondwater kunnen verontreinigen te gebruiken.
 17. zwerf- of ander vuil in de sloot te gooien.
 18. gebruik te maken van LPG-tanks.
 19. schuttingen te plaatsen of bestaande schuttingen te vervangen. Bij verkoop van de tuin dienen deze te worden verwijderd
 20. Bamboe en Japanse Duizendknoop te planten in de tuin. Indien reeds aanwezig dienen zij bij het verlaten van de tuin verwijderd te worden door het vertrekkende lid.

ARTIKEL 3: BOUWSELS ((tuinhuisje, bergkast, kas, kasje, platglasbak, schuurtje, windscherm, pergola enz.)

 1. Elk bouwsel mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van het bestuur worden geplaatst.
 2. Op een tuin mag een tuinhuisje met een oppervlakte van 3 x 4 m2 worden gebouwd. Op tuinen 2, 3, 4,15 en 44 mag een kas met dezelfde afmetingen worden gebouwd.
 3. Na melding bij het bestuur, mag een kas worden geplaatst (verankerd tegen storm) van maximaal 8 m2.
 4. Een windscherm aan het tuinhuisje mag maximaal 1,80 m. hoog en 2,00 m. lang zijn.
 5. Een bergkast aan de lange kant van het tuinhuisje mag maximaal 3 m. breed en 1 m. diep zijn (de bouwtekening is bij het bestuur verkrijgbaar).
 6. Iedere tuin dient te zijn voorzien van een brievenbus met tuinnummer bij de ingang van de tuin.
 7. De tuinhuisjes op het complex dienen zoveel mogelijk te worden behouden door reparatie en/of restauratie. Als een tuinhuisje verloren gaat heeft de tuinder de plicht tot herbouw, altijd in overleg met het bestuur.
 8. Als na inbraak, brand of vernieling aangifte is gedaan bij de politie kan een beroep worden gedaan op het “Eigen Risico Fonds” (ERF). De inventaris van een tuinhuisje valt hierbuiten.
 9. Leden met een tuinhuisje betalen jaarlijks een bijdrage aan het ERF.
 10. De inhoud van gasflessen is maximaal 45 liter en moeten buiten het tuinhuisje op vloerhoogte in een kast of een bergkast met ventilatieopeningen te zijn opgesteld.
 11. Gasslangen moeten elke 5 jaar worden vervangen, zie datum op de slang.

In gevallen waarin het tuinreglement niet voorziet beslist het bestuur.