Statuten

Versie; 26-01-2013
A.T.V.- Essesteijn
Statuten 2013

Statuten A.T.V. Essesteijn

Artikel 1. Naam, zetel en duur

Artikel 2. Organen

Artikel 3. Doel

Artikel 4. Leden

Artikel 5. Rechten, plichten en verplichtingen van de leden

Artikel 6. Rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin

Artikel 7. Einde lidmaatschap

Artikel 8. Bestuur

Artikel 9. Dagelijks bestuur en voorzitter

Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur

Artikel 11. Vertegenwoordiging

Artikel 12. Commissies

Artikel 13. Besluitvorming

Artikel 14. Algemene vergadering

Artikel 15. Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 16. Toegang algemene vergadering

Artikel 17. Agenda

Artikel 18. Rekening en verantwoording

Artikel 19. Financiën

Artikel 20. Reglementen en uitvoeringsbesluiten

Artikel 21. Statutenwijziging

Artikel 22. Ontbinding en vereffening

Slotverklaring

Artikel 1 – Naam, zetel en duur

 1. De vereniging draagt de naam: Amateurtuindersvereniging “Essesteijn” (ATV Essesteijn), die in de statuten en reglementen verder worden aangeduid met: de vereniging. 
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 3. De vereniging is opgericht op 26-01-2013 en is nadien aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Het boekjaar, tegelijk het verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
 5. De vereniging is lid van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN).
 6. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haaglanden.

Artikel 2 – Organen

 • Organen van de vereniging zijn:
  • het bestuur,
  • het dagelijks bestuur,
  • de algemene vergadering,
  • alsmede personen en commissies die op grond van de Statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Artikel 3. Doel

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  • het voor het stichten van een volkstuincomplex huren van grond;
  • het beheren van een volkstuincomplex;
  • het zonder winstoogmerk bevorderen van natuurlijk amateurtuinieren;
  • het geven van voorlichting die het tuinieren als amateur betreffen;
  • het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden;
  • het verlenen van faciliteiten aan de leden ter ondersteuning van het tuinieren;
  • het behartigen van de belangen van de leden;
 2. De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door alles te doen wat tot het in dit artikel gestelde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 4. Leden

 1. De vereniging kent:
  • leden;
  • kandidaat-tuinders, die geen lid van de vereniging zijn;
  • begunstigers.
 2. Leden zijn die meerderjarige personen die als lid zijn toegelaten en aan wie een tuin in gebruik is gegeven.
 3. Het lidmaatschap van de vereniging heeft betrekking op de tuin die aan het lid in gebruik is gegeven. Aan elk lid kan slechts één tuin in gebruik worden gegeven.
 4. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. In een reglement kunnen nadere regels omtrent de toelating worden gesteld. Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan de betrokkene schriftelijk de commissie van beroep alsnog om toelating verzoeken.
 5. Kandidaat-tuinders zijn die meerderjarige personen die het bestuur schriftelijk hebben verzocht te worden opgenomen in een register van kandidaat-tuinders. Indien een tuin beschikbaar komt voor een kandidaat-tuinder doet het bestuur hem hiervan schriftelijk mededeling onder het stellen van een termijn waarbinnen de kandidaat-tuinder een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap kan indienen. Het bepaalde in lid 4 is dan van toepassing. Bij reglement of bestuursbesluit kunnen regels worden gesteld omtrent de rangorde van kandidaat-tuinders en nader aan hen te stellen voorwaarden. Van kandidaat-tuinders kan een jaarlijkse bijdrage worden verlangd.
 6. Begunstigers zijn zij, die geen lid van de vereniging zijnde, zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen. Begunstigers hebben vrij toegang tot het complex.

Artikel 5. Rechten, plichten en verplichtingen van de leden

 1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
  1. de Statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van een orgaan na te komen;
  2. de belangen van de vereniging en/of van de volkstuinderij in het algemeen niet te schaden;
  3. de door de overheid ter zake van het gebruik van tuinen aan de vereniging gegeven voorschriften en/of aanwijzingen na te leven;
  4. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 2. Het bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen en om ten behoeve van de leden verbintenissen aan te gaan, waaronder mede begrepen het op de leden van toepassing doen verklaren van de Statuten, reglementen en besluiten van het AVVN.
 3. De vereniging kan, voor zover uit de Statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen en, voor zover dit in de Statuten uitdrukkelijk is bepaald, te hunnen laste verplichtingen aangaan. Tenzij een lid zich hiertegen verzet, kan de vereniging ten behoeve van een lid nakoming van die rechten en schadevergoeding vorderen.
 4. Indien een lid niet tijdig aan een financiële verplichting voldoet, is hij vanaf de vervaldatum van de verplichting in verzuim en aan de vereniging de wettelijke rente verschuldigd. Indien hij na een nieuw gestelde termijn nog niet volledig aan zijn financiële verplichting heeft voldaan, is hij voorts 15% van de financiele verplichting aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd, indien de vereniging rechtsbijstand heeft ingeroepen.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen met betrekking tot de tuin

 1. Het bestuur geeft een lid voor de duur van het lidmaatschap een tuin in gebruik. Het lid aanvaardt die tuin in de staat waarin deze verkeert en vrijwaart de vereniging voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 2. In de door het lid aan de vereniging verschuldigde contributie zijn begrepen alle op zijn tuin rustende lasten, waaronder door de vereniging aan derden, de overheid en het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN) verschuldigde bedragen. De algemene vergadering stelt vast op welke wijze de lasten van de vereniging over de leden worden omgeslagen.
 3. Het bestuur kan een lid toestaan om – na vooraf verkregen toestemming van het bestuur – op de aan het lid in gebruik gegeven tuin een tuinhuisje en andere bouwsels te plaatsen en beplanting aan te brengen, welke naar aard, omvang en gebruik moeten voldoen aan de door het bestuur en door de overheid daaraan gestelde eisen. Deze eisen worden in een afzonderlijk reglement vastgelegd, waarin tevens een termijn kan worden gesteld, waarbinnen het bouwsel dient te zijn gerealiseerd. Een bouwsel mag niet aard en nagelvast met de grond worden verbonden en dient demontabel van aard te zijn.
 4. a. Een lid is verplicht zijn bouwsels en beplantingen in volle eigendom te bezitten en goed en regelmatig te onderhouden. Het is het lid niet toegestaan de bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan anderen dan de vereniging in onderpand te geven of over te dragen.
  b. Ter voldoening van al wat een lid op grond van zijn lidmaatschap aan de vereniging verschuldigd is, geeft het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap al zijn (toekomstige) bouwsels en beplantingen tot meerdere zekerheid aan de vereniging in pand. Bovendien verleent het lid door aanvaarding van zijn lidmaatschap een onherroepelijke machtiging aan de vereniging om tot verkoop of verwijdering van de bouwsels en beplantingen over te gaan, indien hij in gebreke blijft aan enige financiële verplichting te voldoen, nadat hem door het bestuur een laatste termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  c. Blijft het lid na die laatste termijn in gebreke aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen, dan is het bestuur gerechtigd om al wat de vereniging op grond van het lidmaatschap van het lid te vorderen heeft, te verrekenen met wat de vereniging van het lid onder zich heeft of zal krijgen en met de opbrengst van de verkoop van de bouwsels en beplantingen. De kosten van de verkoop en/of verwijdering komen voor rekening van het lid.
  d. Het lid machtigt het bestuur onherroepelijk om in een voorkomend geval zijn tuin en bouwsels te betreden om uitvoering te geven aan het in dit artikel bepaalde.
 5. a. Met voorafgaande toestemming van het bestuur is een lid gerechtigd om bij beëindiging van zijn lidmaatschap zijn bouwsels en beplantingen aan een ander lid of een toe te laten lid te verkopen, dit met inachtneming van het in dit lid en in een reglement hierover bepaalde.
  b. Verkoper en of koper kunnen, indien gewenst, via een extern bedrijf op eigen kosten het bouwsel laten taxeren.
  c. Verkoop kan alleen door tussenkomst van het bestuur plaatsvinden. Het bedrag van de opbrengst, mits niet hoger dan de getaxeerde waarde, dient door het kopende lid te worden bijgeschreven op de door de vereniging opgegeven bankrekening. Met inachtneming van het in lid 4 bepaalde voldoet de vereniging binnen drie weken na ontvangst van het bedrag aan het verkopende lid het hem toekomende bedrag.
 6. a. Indien geen verkoop of overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, dient het lid op de datum van beëindiging van zijn lidmaatschap zijn tuin als “zwarte grond” (dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels en beplantingen) ten genoegen van het bestuur op te leveren.
  b. Blijft hij hiermede na een hem gestelde termijn in gebreke, dan wordt de tuin voor rekening van het lid in de vereiste staat van “zwarte grond” gebracht. In dat geval wordt het lid geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigendommen.
  c. Ingeval van royement of opzegging door de vereniging bepaalt het bestuur de datum waarop aan het in dit artikel bepaalde dient te zijn voldaan. Het is het lid verplicht op die datum zijn tuin te hebben ontruimd.
 7. a. Een lid is verplicht de door het bestuur vastgestelde en opgedragen werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte en begrenzingen van het tuincomplex en/of van en aan de verenigingseigendommen te verrichten (het zogenaamde algemeen werk). Daartoe kan een rooster worden opgesteld. Het lid is verplicht het algemeen werk te verrichten op de in het rooster vermelde data en tijden.
  b. Indien de lichamelijke gesteldheid van een lid niet toelaat om (bepaalde onderdelen van) het algemeen werk te verrichten, is hij – indien geen vervangende werkzaamheden voorhanden zijn – verplicht zijn algemeen werk door een vervanger te doen verrichten. In geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden.
  c. Indien een lid verhinderd is op een vastgestelde datum en tijdstip algemeen werk te verrichten, is hij – indien geen vervangende datum wordt overeengekomen – verplicht zijn algemeen werk door een vervanger te doen verrichten.
  d. Of vervangend algemeen werk of een vervangende datum wordt overeenkomen, is louter ter beoordeling van het bestuur.
  e. Bedoelde vervanger is bij voorkeur lid van de vereniging. Het lid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemeen werk door zijn vervanger.
  f.   De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is ontstaan tijdens het algemeen werk van het lid of zijn vervanger. De vereniging is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen ten aanzien van het lid of zijn vervanger.
  g. De algemene vergadering kan een door het lid verschuldigde boete vaststellen voor elke keer dat hij in gebreke blijft algemeen werk te verrichten.
 8. Het lid is verplicht zich bij zijn verblijf op het tuincomplex te gedragen met inachtneming van de belangen van de vereniging en van de andere leden van het tuincomplex en geen overlast te veroorzaken. Het lid is voorts verplicht zijn tuin, bouwsels en beplantingen goed te onderhouden, onkruid te verwijderen, zijn grond niet te vervuilen, schadelijke effecten voor het milieu te vermijden en alleen de door de wet toegelaten bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
 9. Het niet voldoen aan het bepaalde in de leden 5, 6, 7 en 8 levert een overtreding op. Het bij herhaling niet voldoen aan bedoelde verplichting vormt voor de vereniging een grond om het lidmaatschap door opzegging te beëindigen. Deze bevoegdheid komt het bestuur toe naast de zelfstandige bevoegdheid van de in art. 7 lid 3 genoemde commissies om het lidmaatschap door royement te beëindigen.
 10. Het is een lid niet toegestaan:
  • de tuin en bouwsels aan een derde te verhuren of in gebruik te geven;
  • zichzelf, zonder toestemming van de gebruiker van de tuin, toegang te verlenen tot andermans tuin.

Artikel 7.       Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van het lid, door opzegging of door royement. Bij beëindiging van het lidmaatschap eindigt het gebruiksrecht van de tuin.
 2. a. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de Statuten aan het lidmaatschap stellen, wanneer een lid herhaaldelijk niet zijn verplichtingen nakomt, en ook met onmiddellijke ingang wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  b. Opzegging namens de vereniging gebeurt schriftelijk door het bestuur.
 3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
  ‑     wanneer redelijkerwijs van hem niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  ‑     binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, het lid is bekend geworden of meegedeeld, in welk geval het besluit dan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de Statuten en reglementen nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen.-
  ‑     binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing.
 4. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden voor 15 november van het lopende boekjaar. Is niet tijdig opgezegd dan eindigt het lidmaatschap aan het eind van het daarop volgende boekjaar, tenzij het bestuur anders beslist.
  b. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging voor 15 november van het lopend boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, en ook onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 2 en 3. Als vertrekkende leden hun eigendommen (opstallen) te gelde willen maken, zullen zij lid moeten blijven tot het moment dat de overdracht van eigendommen plaatsvindt. Tot dat moment moeten zij aan alle lidmaatschapsverplichtingen (geldelijke, algemeen werk en schoonmaak kantine) blijven voldoen.
 5. a. Royement (ontzetting) kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of van één van haar organen, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  b. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week na het besluit, door een aangetekende brief aan het lid meegedeeld.
  c. De betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de onder 5b. bedoelde mededeling in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Tijdens de periode van schorsing blijft het lid gehouden de verplichtingen na te komen en worden zijn rechten opgeschort.
 6. Behalve in geval van overlijden en royement blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging of zolang enige andere aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf, alsmede de verkoop of overdracht van zijn bouwsels en beplantingen daaronder begrepen. In bedoelde gevallen stelt het bestuur de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.
 7. Indien het lidmaatschap van het lid eindigt, kan de partner en/of gezinslid van het lid met betrekking tot die tuin het lidmaatschap voortzetten.

Artikel 8. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 2. a. Het lidmaatschap van het bestuur is niet‑verenigbaar met het lidmaatschap van de financiële commissie.
  b. Personen, die een gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen niet tegelijkertijd in het bestuur zitting hebben.
 3. a. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
  b. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
 4. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vier leden.
 5. a. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar. Onder een jaar wordt in dit verband verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Elk jaar treedt zo mogelijk één derde van het aantal bestuursleden af. Aftredende leden zijn herbenoembaar, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  b. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt de plaats van zijn voorganger in en treedt af op de dag waarop deze zou zijn afgetreden. In een tussentijdse vacature wordt door de algemene vergadering zo mogelijk binnen vier maanden voorzien.
  c. Benoemde bestuursleden treden in functie op de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de dag waarop zij gehouden zijn af te treden.
 6. a. Tijdens de eerste bestuursvergadering na de benoeming van bestuursleden verdelen de bestuursleden de overige functies en doen hiervan aan de leden mededeling.
  b. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd gekozen, te allen tijde door de algemene vergadering met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste zes maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing.
 8. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag en bedanken, en eveneens wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

Artikel 9. Dagelijks bestuur en voorzitter

 1. Het dagelijks bestuur bestaat in ieder geval uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De algemene vergadering bepaalt de samenstelling van het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast. Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding van de vereniging.
 3. De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging. Hij is bij officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder, tenzij hij deze taken aan een ander heeft opgedragen.
 4. De voorzitter wordt in geval van verhindering vervangen door een vice‑voorzitter of bij verhindering van deze laatste door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

Artikel 10. Taken en bevoegdheden bestuur

 1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 3. a. Het bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur.
  b. Het bestuur is bovendien bevoegd werkzaamheden ‑ al dan niet tegen betaling ‑ door derden te laten verrichten.
 4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het vorenstaande is niet van toepassing op het in gebruik geven van tuinen of op het verpachten van opstallen van de vereniging, waaronder de verkoopplaatsen, winkels en clubgebouw.
 5. Het bestuur is niet bevoegd beslissingen te nemen, waarvan de financiële verplichtingen de voor dat boekjaar vastgestelde begroting in totaal met meer dan 750,- euro van de begroting van dat boekjaar overschrijden.

Artikel 11. Vertegenwoordiging

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en voorts door twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
 2. Personen aan wie hetzij op grond van deze Statuten, hetzij op grond van volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 12. Commissies

 1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen, alsmede hun benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden te regelen, voor zover deze niet geregeld zijn in de Statuten of in andere reglementen. Commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.
 2. Tenzij anders wordt bepaald, worden leden van commissies benoemd voor de duur van één jaar.
 3. Het lidmaatschap van de kascommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 13. Besluitvorming

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuurs‑ en algemene vergaderingen. De voorzitter stelt in de vergaderingen de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van genoemde vergaderingen om daarin wijziging te brengen. De voorzitter sluit de beraadslagingen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht deze weer te openen, indien één derde van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt.
 2. a. Tenzij in de Statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in besturen, vergaderingen en commissies genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van die meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige stemmen als bedoeld onder b. worden afgetrokken.
  b. Ongeldig zijn stemmen die:
  – blanco zijn;
  – zijn ondertekend;
  – onleesbaar zijn;
  – een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  – de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  – voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  – meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
  c. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
  d. Indien de stemmen staken, is geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen.
 3. a. Ieder lid brengt in een vergadering één stem uit.
  b. Een lid kan een ander lid machtigen namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen, met dien verstande dat ieder lid slechts door één ander lid kan worden gemachtigd.
  c. Een volmacht kan alleen schriftelijk worden verleend en dient voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter te zijn overhandigd.
 4. a. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes, tenzij de betreffende vergadering een schriftelijke stemming niet nodig acht.
  b. De stemming over zaken gebeurt mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht.
  c. De betreffende vergadering kan ook bij acclamatie besluiten, tenzij een lid zich daartegen verzet.
  d. Ingeval van een schriftelijke stemming tijdens de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen, niet zijnde bestuursleden.
 5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze tweede stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt een herstemming plaats tussen de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
  b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt tussen hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
  c. Zowel bij tussenstemming als herstemming(en) is hij benoemd die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
 6. In vergaderingen van het bestuur, commissies en de algemene vergadering kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, tenzij ten minste twee derden van respectievelijk de bestuursleden, commissieleden of leden van de algemene vergadering instemmen met de behandeling van het onderwerp.
 7. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of ‑ wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde ‑ wanneer een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 14. Algemene vergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de Statuten aan het bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.
 2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks één of meer afgevaardigden, die de vereniging vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de AVVN.
 4. Een door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het verhandelde in een algemene vergadering. De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende algemene vergadering en worden na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 15. Bijeenroeping algemene vergadering

 1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waarin de vereniging haar zetel heeft.
 2. a. De bijeenroeping gebeurt per brief/EMAIL aan de bij de vereniging bekende adressen van de leden.
  b. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen ‑ dit ter beoordeling van het bestuur ‑ kan deze termijn worden bekort.
 3. a. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig oordeelt of ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. In laatstbedoeld geval moet de wens daartoe onder opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting, schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
  b. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het onder a. bedoelde verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een vergadering van de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 16. Toegang algemene vergadering

 1. De algemene vergaderingen zijn openbaar. Alle leden hebben toegang. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang. Het bestuur beslist of anderen dan de leden toegang hebben tot de algemene vergadering.
 2. Een algemene vergadering gaat in een besloten zitting over indien de voorzitter, twee leden van het bestuur of vier leden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang: het bestuur, de leden en diegenen die door de algemene vergadering daartoe worden toegelaten.
 3. De algemene vergadering beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het aanvragen van de besloten zitting hebben geleid voldoende zijn geweest.
 4. Over wat in een besloten zitting is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Artikel 17. Agenda

 1. De agenda van de algemene vergadering wordt tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering in het verenigingsblad gepubliceerd en/of schriftelijk of per e-mail ter kennis gebracht van de leden.
 2. De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer:
  a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  b. het jaarverslag van het bestuur;
  c. het financieel verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  d. het verslag van de kascommissie;
  e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
  f. de vaststelling van contributies en bijdragen;
  g. de vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
  h. de voorziening in vacatures, waaronder de benoeming van de leden van de kascommissie;
  i.  eventueel de vaststelling van wijzigingen in statuten of reglementen;
  j. rondvraag.
 3. Voorstellen voor de algemene vergadering dienen uiterlijk twee weken voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
 4. Amendementen dienen te zijn voorzien van een toelichting, uiterlijk één week vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend door ten minste vier leden.

Artikel 18.     Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, behoudens verlenging met een termijn van vijf maanden door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een bestuurslid, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  b. Indien het bestuur niet in de algemene vergadering of bij verlenging niet binnen de gestelde termijn, overeenkomstig het bepaalde heeft gehandeld, kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. a. Het bestuur is verplicht jaarlijks de in lid 2 bedoelde stukken te doen onderzoeken door een door de kascommissie, die hiervan schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de algemene vergadering.
  b. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden en één reserve lid die door de algemene vergadering worden benoemd en die geen bestuurslid mogen zijn.
  c. Het bestuur is verplicht de kascommissie voor haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag van de kascommissie en strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen die uit de rekening en verantwoording blijken.
 5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren te bewaren.

Artikel 19. Financiën

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • contributies;
  • de waarborgsom sleutels en bijdragen;
  • overige afdrachten van de leden en baten;
  • inkomsten kantine en winkel.
 2. Het boekjaar, tegelijk verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
 3. De bijdrage voor kandidaat-tuinders en begunstigers worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 4. De leden zijn jaarlijks gehouden tot betaling van de door de algemene vergadering vastgestelde contributie en bijdragen.
 5. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het boekjaar vindt,mits de tuin opnieuw in gebruik gegeven wordt naar rato terugbetaling plaats van contributie en andere door het lid reeds betaalde bijdragen.

Artikel 20. Reglementen en uitvoeringsbesluiten

 1. a. De algemene vergadering stelt vast en wijzigt de volgende reglementen.
  – de Statuten;
  – het Huishoudelijk Reglement;
  – het Tuinreglement;
  – eventueel nader gewenste reglementen;
  b. Met uitzondering van de Statuten worden alle reglementen vastgesteld en gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen.
 2. De organisatie van de vereniging en de taken en bevoegdheden van haar organen worden nader uitgewerkt in de reglementen.
 3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling c.q. wijziging van het reglement heeft aangenomen, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
 4. Van iedere vaststelling of wijziging van deze Statuten of van een reglement wordt mededeling gedaan in de nieuwsbrief onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met de letterlijke weergave van de tekst van de aangenomen of gewijzigde bepaling(en). In plaats van een mededeling in de nieuwsbrief kan bedoelde mededeling ook worden gedaan door een brief aan de leden. In gevallen waarin de Statuten en een reglement niet voorzien beslist het bestuur met de verplichting zijn beslissing ter goedkeuring aan de eerst volgende algemene vergadering voor te leggen.
 5. Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen voor de duur van ten hoogste één jaar een uitvoeringsbesluit vast te stellen, welk besluit op de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging dient te worden voorgelegd. Het uitvoeringsbesluit bindt de leden vanaf de dag nadat dit besluit aan de leden bekend is gemaakt.

Artikel 21. Statutenwijziging

1. In de Statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste vier weken.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken vóór de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts op een algemene vergadering met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, mits in die vergadering ten minste twee derden van het aantal leden is vertegenwoordigd. Zijn niet voldoende leden vertegenwoordigd, dan wordt binnen één maand nadien een nieuwe algemene vergadering gehouden, waarop in elk geval met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen tot wijziging kan worden besloten.

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen.

6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarin de vereniging is ingeschreven.

Artikel 22. Ontbinding en vereffening

 1. a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal te houden algemene vergadering.
  b. Het bepaalde in artikel 21 is van overeenkomstige toepassing, dit met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van artikel 21.
 2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de bestuursleden als zodanig als vereffenaars op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt.
 3. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging zal bewaren tot zeven jaar na afloop der vereffening.
 4. Tenzij de algemene vergadering bij haar besluit tot ontbinding een andere bestemming voor het batig saldo vaststelt, vervalt het batig saldo na vereffening aan de leden. Ieder lid ontvangt dan een gelijk deel.

Slotverklaring.

Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten in alle zaken waarin bij wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, behoudens verantwoording aan de leden.

Voorburg,

Voorzitter                                                                                         Secretaris

Bijzonderheden.